Bonding reflex

De Bonding Reflex is een complexe reflex bij mensen die ons in staat stelt om contact te zoeken met onszelf en ons lichaam en te communiceren met onszelf en met anderen. Bonding heeft te maken met binding en hechting te voelen en tot stand te brengen.  De reflex geeft de gelegenheid  om ons lichaam te integreren als geheel.

Deze integratie geeft het gevoel verzorgd en beschermd te worden en vandaar uit is ook te begrijpen dat primaire behoeften als eten, drinken, liefde, warmte, cognitieve uitdaging, en vrijheid, ons  een gevoel van voldoening bezorgen. Verbinding met jezelf, je ouders/verzorgers, familie, mensen in je omgeving en groepen stelt je in staat om je lichaam en zijn bewegingen en je gedachten en emoties te coördineren.

De beste manier om de reflex te integreren is direct na de geboorte en dan op lichamelijk niveau. Activering van de reflex vindt plaats wanneer het kind aangeraakt wordt door de moeder. Deze aanraking is het verbindende element tussen de druk in de warme baarmoeder en nieuwe “koude” luchtdruk. Daarna is de visuele activering van belang: het oogcontact tussen moeder en kind. Deze ervaringen leggen de basis voor het vermogen oogcontact te maken en om te kunnen communiceren.  De reflex is van essentieel belang voor het verkrijgen van zelfvertrouwen en vertrouwen, voor lichamelijke en geestelijke veiligheid en voor het vormen van vertrouwen hebben in de wereld.

Op het gebied van de motorische ontwikkeling beïnvloedt de reflex verschillende typen bewegingen zowel op motorisch, emotioneel als op communicatief vlak. Goede binding met jezelf en je omgeving kan pas goed tot stand komen als je controle hebt over je lichaam.

Het lichaamscentrum kan pas de basis vormen van emotionele uiting, als je in staat bent een rechte lichaamshouding vast te houden. Daarnaast helpt een goed ontwikkelde grof- motorische coördinatie je met het aanvaarden van jezelf en anderen.

De Bondingreflex is op fijn motorisch niveau van groot belang voor de communicatie omdat deze reflex noodzakelijk is voor het activeren van onze gehoor en zichtsystemen (perifeer zicht en focus èn de focus voor dichtbij en veraf). Tenslotte is de Bondingreflex belangrijk voor de gecontroleerde en doelgerichte bewegingen van ons hoofd en lichaam; het stelt ons in staat om gevoelsmatig en emotioneel verbinding te leggen en open te staan voor communicatie en aanvaard te worden.

 

Kenmerken van een niet- geïntegreerde Bonding Reflex:

 • Afhankelijk van anderen in relaties (zowel in kinder- als in de volwassen leeftijd).
 • Eenzaamheid/lijden als men alleen is (zelfs voor korte tijd).
 • Erg verlegen, traag aanpassen in nieuwe situaties, moeite met vreemde (niet bekende) mensen                
 • Verlegen in sociale relaties, bang zijn om alleen gelaten te worden/met onbekende mensen in een ruimte te zijn.
 • Emotioneel instabiel, snel huilen.
 • Grillig in gedrag/ afhankelijke gedragingen (op volwassen leeftijd tegenover mensen, dieren, ideeën)
 • Afwijzen van de wereld en/of afwijzen van jezelf (uit zich in agressie, vijandigheid, beledigend gedrag,jezelf en/of anderen niet kunnen vergeven).
 • Afhankelijke stijl van cognitief leren (hierdoor ontwikkelt zich een functioneren op overlevingsniveau).
 • Enorme gevoeligheid voor wat anderen denken en zeggen.
 • Moeite met autoriteit.
 • Zintuiglijke overgevoeligheid (hoogsensitief).
 • Weinig (zelf)vertrouwen, maar ook te snel vertrouwen (afhankelijk opstellen).
 • Terugtrekkend/ isolerend gedrag.
 • Depressie/gedeprimeerdheid
 • Als kind teveel verantwoordelijkheid op je nemen (een bepaalde rol vervullen).

Bovengenoemde kenmerken hebben tot gevolg dat de persoon zijn eigen mogelijkheden tot constructieve communicatie (in ernstige mate) en persoonlijke groei begrenst.